Kutsu Tamturbo Oy:n yhtiökokoukseen

Tamturbo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.5.2018 kello 15:00 alkaen Ravintola Vispilän tiloissa osoitteessa Menotie 1,Ylöjärvi.

 

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 9.5.2018 sähköpostitse osoitteeseen terhi.valtonen@nurmiranta.fi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa 14:45. Osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
 
1. Kokouksen avaus
 
2. Järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan kohtuulliset kulut.
 
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
Osakassopimuksen mukaisesti henkilöosakkailla ja Process Flow Oy:llä yhdessä on oikeus nimetä hallitukseen enintään kaksi edustajaa. Tähän osakasryhmään kuuluvat osakkeenomistajat, jotka edustavat 52% koko osakasryhmän osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan Petri Olkinuora ja Teuvo Rintamäki.
 
Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiranta Holdings Oy:llä on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiö on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseneksi nimetään Sami Somero.
 
Osakassopimuksen mukaisesti EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiö on ilmoittanut, että ei tule käyttämään yhtiökokouksessa nimeämisoikeuttaan ja että yhtiön yhteyshenkilönä hallituksessa toimii Sami Somero.
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 54% yhtiön kaikkien osakkaiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan Olli-Pekka Kulmala ja Kjell Antus.
 
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.
 
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.
 
13. Tilintarkastajan valitseminen
 
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Teemu Suoniemi.
 
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
 
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 50 000 osaketta, mikä määrä vastaa alle 5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
 
15. Yhtiön yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Tamturbo Oy:n yhtiömuoto muutetaan yksityisestä osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).
 
16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Hallitus esittää muutosta yhtiöjärjestyksen kohtaan 1§ Toiminimi, joka kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön toiminimi on Tamturbo Oy.” Hallitus esittää kohdan 1§ Toiminimi muutettavaksi seuraavaan muotoon: ”Yhtiön toiminimi on Tamturbo Oyj, ruotsiksi Tamturbo Abp ja englanniksi Tamturbo Plc.”
 
Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan kohta 4 § Hallitus, joka kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.”
 
17. Kokouksen päättäminen
 
 
 

B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tamturbo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa https://tamturbo.com.
 
Tamturbo Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen
kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hämeenkatu 14 C
25, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.5.2018.
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.5.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.5.2018, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen terhi.valtonen@nurmiranta.fi.
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tamturbo Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
 
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.5.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.5.2018 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna sähköpostilla osoitteeseen terhi.valtonen@nurmiranta.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
4. Muut ohjeet/tiedot
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
Tamturbo Oy:llä on kokouskutsun päivänä 23.4.2018 yhteensä 1 010 810 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
 
 
 
Tampereella 23.4.2018
 
TAMTURBO OY
Hallitus