Riskienhallinta

Tamturbon riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa yhtiön toiminnan kannalta keskeiset riskitekijät ja hallita niitä siten, että yhtiö saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja sen toiminnan jatkuvuus varmistetaan. Tunnistettujen riskien pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan. 

Tamturbon liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on kuvattu 15.5.2020 julkaistussa esitteessä. 

Riskienhallinnan organisointi ja vastuut

HallitusHyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan ja sen tavoitteet mukaan lukien riskinsietokyvyn sekä riskinottohalun. Yhtiön hallitus ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta.
ToimitusjohtajaVastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja esittelee hallitukselle riskienhallintaan liittyvät asiat.
TalousjohtajaVastaa taloudellisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista ja valmistelee niiden hallintaan liittyvät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
JohtoryhmäOsallistuu riskienhallintaprosessin kontrolloimiseen ja vastuuttamiseen. Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman liiketoiminta-alueensa riskien tunnistamisesta ja riskienhallinnan toteuttamisesta.
Jokainen työntekijäOn velvollinen toimimaan riskien ehkäisemiseksi, noudattamaan yhtiön toimintaohjeita sekä raportoimaan havaitsemistaan riskeistä esimiehelleen.