Kutsu Tamturbo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2024

KUTSU TAMTURBO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

English version of the AGM invitation can be downloaded via the link below:

Tamturbo Oyj AGM invitation ENG

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.3.2024 kello 12.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Enqvist, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 7.3.2024 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 11.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 7.3.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen
  Hallitus tekee ehdotuksensa tilikauden tulosta koskevista toimenpiteistä viimeistään 5.3.2024.
 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  Hallitus tekee ehdotuksensa hallituksen jäsenten palkkioista viimeistään 5.3.2024.
 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 2. Hallituksen jäsenten valitseminen
 3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Hallitus tekee ehdotuksensa tilintarkastajan palkkioista viimeistään 5.3.2024.
 1. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallitus tekee ehdotuksensa tilintarkastajan valitsemisesta viimeistään 5.3.2024.
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 15.000.000 osaketta.

Tamturbo Oyj:n osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:lle tulee tarjota oikeus osallistua omistusoikeutensa mukaisessa suhteessa tämän valtuutuksen perusteella mahdollisesti missä tahansa muodossa hankittavaan rahoitukseen.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta merkintäoikeusannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 15.000.000 osaketta. Siltä osin kuin kutsun kohdassa 15 ehdotettua valtuutusta käytetään, tämän valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärää alennetaan osake osakkeelta.

Merkintäoikeusannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tamturbo.com ja nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukselle tehtävät päätösehdotukset sekä Tamturbo Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tamturbo.com tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Materiaalit löytyvät täältä:

Tamturbo Oyj tilinpäätöskirja 31.12.2023_22022024 v1_signed Tilintarkastuskertomus Tamturbo Oyj 2023

Tilintarkastuskertomus Tamturbo Oyj 2023

Yhtiökokouksen pöytäkirja: Tamturbo Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja 12.3.2024 signed

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.2.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 7.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 29.2.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 7.3.2024 klo 16.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.2.2024 yhteensä 18.443.163 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 7.2.2024

TAMTURBO OYJ

Hallitus