Kutsu Tamturbo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2023

KUTSU TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

English version of the EGM invitation can be downloaded via the link below:

Tamturbo Oyj EGM yhtiökokouskutsu ENG 06042023

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.4.2023 kello 11.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 25.4.2023 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 10.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 26.4.2023 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä suunnatuista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.133.333 osaketta.

Tamturbo Oyj:n osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:lle tulee tarjota oikeus osallistua omistusoikeutensa mukaisessa suhteessa tämän valtuutuksen perusteella mahdollisesti missä tahansa muodossa hankittavaan rahoitukseen. Valtuutusta käytettäisiin mahdolliseen Springvest Oyj:n järjestämään rahoituskierrokseen (enintään 2.666.667 osaketta), rahoituskierrokseen liittyviin optiopalkkioihin (enintään 426.666 osaketta) ja näihin liittyen mahdolliseen Sulzer AG:lle suunnattavaan osakeantiin tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen (enintään 1.040.000 osaketta). Springvest Oyj:n mahdollisesti järjestämässä rahoituskierroksessa osakekohtainen merkintähinta tulee olla vähintään 3,00 euroa osakkeelta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäoikeusannista, siltä varalta, että hallitus ei pysty toteuttamaan kutsun kohdassa 6 ehdotettua osakeantia ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista yhtiön rahoitustilanteen edellyttämässä aikataulussa tai määrässä, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 12.979.910 osaketta.

Merkintäoikeusannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 5.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään 0,01 euroa osakkeelta ja enintään 10,00 euroa osakkeelta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankkiminen).

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tamturbo.com. Edellä mainitut dokumentit ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja: Tamturbo Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 28.4.2023

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 25.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön talousjohtaja Tommi Holopaisen tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:

Suomenkielinen: Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 1-2023 – Valtakirja

In English: Tamturbo Extraordinary General Meeting 1-2023 – Proxy Form 20230406

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 26.4.2023 klo 12.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.4.2023 yhteensä 12.979.910 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 6.4.2023

TAMTURBO OYJ

Hallitus